Quy định về quản lý bảo hiểm xã hội

0
921
Đánh giá post

Bảo hiểm xã hội đã không còn quá xa lạ đối với người lao động hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các qui định bảo hiểm xã hội và qui định về quản lý bảo hiểm xã hội. Trong bài viết dưới đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề đấy nhé!

qui định về quản lý bảo hiểm xã hội

Nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội

1.1. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là cơ quan Chính phủ có chức năng tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm, tổ chức thu và chi bảo hiểm thất nghiệp, quản lý và sử dụng ngân quỹ: Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, thanh tra chuyên ngành việc đóng tiền các loại bảo hiểm theo qui định pháp luật. 

Bảo hiểm xã hội chịu sự quản lý của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm; của Bộ tài chính về chế độ tài chính đối với những Quỹ bảo hiểm. 

Về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm: 

 • Ban hành các văn bản hướng dẫn về những thủ tục chuyên môn, thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách về bảo hiểm, thu chi bảo hiểm, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm, ban hanh các văn bản cá biệt và văn bản quản lý ngành Bảo hiểm. 
 • Giải quyết, xem xét việc tính thời gian công tác cho người lao động không có hồ sơ gốc thể hiện thời gian lam việc trong khu vực nhà nước. 
 • Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm. 
 • Ban hành mẫu thẻ, mẫu hồ sơ, tổ chức cấp thẻ bảo hiểm cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. 
 • Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ của bảo hiểm theo qui định của pháp luật. 
 • Tổ chức ký hợp đồng với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để kiểm tra, giám sát thực hiện các hợp đồng khám và chữa bệnh; tổ chức thực hiện giám định bảo hiểm theo qui định pháp luật. 
 • Lưu trữ hồ sơ của người lao động tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm. 

Về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm:

 • Quản lý và sử dụng Quỹ:  quỹ được sử dụng đúng qui định pháp luật, tổ chức hạch toán các Quỹ bảo hiểm
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đầu tư vào Quỹ bảo hiểm, thực hiện quản lý những rủi ro đầu tư Quỹ. 

Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm theo đúng qui định.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc thống kê và quản lý bảo hiểm. 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo đúng qui định. 

1.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Về mặt pháp lý: Theo luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 89/2020/NĐ-CP. 

Tại Điều 8 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 qui định: 

 • Chính phủ thống nhất việc quản lý nhà nước về BHXH. 
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 
 • Bộ và các cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về BHXH. 
 • BHXH Việt Nam tham gia và phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh, thực hiện các quản lý thu chi, bảo toàn và phát triển cân đối Quỹ BHXH.
 • Về vị trí và các chức năng của cơ quan quản lý:

Theo Điều 1 Nghị định 89/2020/NĐ-CP: 

Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động BHXH là một quá trình từ xây dựng đến ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến những chế độ, chính sách pháo luật; tổ chức chiến lược. 

quản lý bảo hiểm xã hội

Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội

Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay, cơ sở dữ liệu BHXH là trụ cột lớn của cơ sở an sinh xã hội. Hiên đại hóa, cung cấp những dịch vụ trên nền tảng thông tin đại chúng luôn được Chính phủ của hầu hết các nước tập trung hoàn thiện để trở thành quan trọng nhất trong việc phát triển Chính phủ điện tử, hiện đại hóa vấn đề quản lý và phục vụ tốt cho người lao động. 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất và chất lượng hoạt động của cán bô, công nhân viên chức, tạo điều kiện cho người tham gia BHXH là mục tiêu lớn nhất trong quá trình hoàn thiện và phát triển đổi mới hệ thống bảo hiểm Việt Nam. 

Tăng cường các công tác phối hợp và chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để có thể nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia bảo hiểm và thực thi được các chính sách bảo hiểm. Nâng cao năng lực và hiệu quả của công tá nghiên cứu lý, tổng kết các thực trạng bảo hiểm. Đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ trực tuyến. 

Hoàn thiện và đẩy mạnh kết nối với các hệ thống dữ liệu có liên quan nhằm mục đích phục vụ tốt công tác thực hiện các chính sách. 

quản lý bảo hiểm xã hội

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here